Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Az Európai Tanács nyilatkozata a terrorizmus elleni küzdelemről
2015.02.12.

 

Az ukrán válság politikai megoldását elõmozdítani hivatott minszki tárgyalások miatt (amelyen részt vett Holland francia elnök és Merkel német kancellár) a tervezettnél három órával késõbb kezdõdött az Európai Unió állam- illetve kormányfõinek 2015. február 12-i Brüsszelben tartott rendkívüli ülése. Az ülés egyik kiemelt napirendi pontja az ukrán válság és a konfliktus állásának értékelése volt, amelyre Petro Porosenkót is meghívták, hogy eszmecserét folytassanak vele az ukrán válságról. Emellett a csúcs napirendjén a gazdasági és monetáris unió (EMU) jövõjérõl szóló vita, ezt érintve a görögországi helyzet, valamint a terrorizmus elleni küzdelem szerepelt még. Az utóbbi témáról nyilatkozatot adott ki a tanács.

Forrás: Az Európai Tanács honlapja. In: http://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2015/02/150212-european-council-statement-fight-against-terrorism/

 

 Az állam-, illetve kormányfõk nem hivatalos ülése Brüsszel, 2015. február 12.– Az Európai Tanács tagjainak nyilatkozata

 Az európaiakat mélyen megrendítették és szilárd egységbe forrasztották a közelmúltbeli párizsi terrorista támadások. Ezek a támadások az Európai Unió lényegét jelentõ alapvetõ értékek és emberi jogok ellen irányultak, a szolidaritás, a szabadság és ezen belül a véleménynyilvánítás szabadsága, a pluralizmus, a demokrácia, a tolerancia és az emberi méltóság ellen. Minden polgárnak joga van ahhoz, hogy félelem nélkül élhessen, függetlenül attól, hogy milyen nézeteket vall vagy miben hisz. Meg fogjuk védeni közös értékeinket és védelmet nyújtunk mindenkinek az etnikai vagy vallási indíttatásból elkövetett vagy rasszista alapú erõszakos cselekményekkel szemben.

Ez azt is jelenti, hogy harcolni fogunk az általunk vallott értékek ellenségei ellen. Még határozottabban fogunk fellépni a terroristaveszéllyel szemben, az emberi jogok és a jogállamiság maradéktalan tiszteletben tartása mellett. A mai napon megállapodtunk abban, hogy az elkövetkezõ hónapokban az alábbiak alapján folytatjuk munkánkat:

1. Gondoskodás a polgárok biztonságáról

Haladéktalanul intézkedéseket kell tenni a polgárok biztonságáért. Meglévõ eszközeinket jobban kell alkalmaznunk és tovább kell fejlesztenünk, mindenekelõtt a terrorizmushoz köthetõ utazások, különösen a külföldi terrorista harcosok utazásainak észlelése és megszakítása céljából. Kérjük, hogy

 • az uniós jogalkotók sürgõsen fogadják el az európai utas-nyilvántartási rendszerrõl szóló irányelvet, melynek erõsnek és hatásosnak kell lennie, ugyanakkor szilárd adatvédelmi biztosítékokat kell nyújtania;
 • az érintettek a lehetõ legteljesebb mértékben aknázzák ki a meglévõ schengeni keretrendszer adta lehetõségeket a külsõ határok ellenõrzésének megerõsítésére és korszerûsítésére: megállapodtunk abban, hogy haladéktalanul bevezetjük a szabad mozgáshoz való jogot élvezõ egyének szisztematikus és össze-hangolt, közös kockázati mutatókon alapuló ellenõrzését a terrorizmus elleni küzdelem szempontjából releváns adatbázisokban; a Bizottságnak mielõbb operatív iránymutatásokat kell kidolgoznia ehhez; továbbá mérlegelni fogjuk adott esetben a Schengeni Határ-ellenõrzési Kódex célirányos módosítását, egy a Bizottság által kidolgozandó javaslat alapján, amely lehetõvé tenné az ellenõrzések állandóvá tételét;
 • a bûnüldözõ és igazságügyi hatóságok fokozzák az információmegosztást és az operatív együttmûködést, többek között az Europolon és az Eurojuston keresztül;
 • minden illetékes hatóság fokozza az együttmûködést a tûzfegyverek tiltott kereskedelme elleni küzdelem terén, egyebek közt oly módon, hogy a vonatkozó jogszabályokat mielõbb a helyzetnek megfelelõen módosítja;
 • a tagállami biztonsági szolgálatok mélyítsék el együttmûködésüket;
 • a tagállamok mielõbb léptessék életbe a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását szolgáló megerõsített szabályokat, és hogy az összes illetékes hatóság fokozza a pénzmozgások nyomon követésére irányuló tevékenységét és ténylegesen fagyassza be a terrorizmus finanszírozására használt pénzeszközöket;
 • a hálózat- és információbiztonsági irányelv elfogadását elõkészítõ munka mielõbb záruljon le, tekintettel a kiberbiztonság jelentõségére.

2. Elejét venni a radikalizációnak és megõrizni az értékeket

A terrorizmus elleni küzdelem egyik központi intézkedéseként elejét kell venni a radikalizálódásnak. Ehhez átfogó megközelítésre és több eszköz együttes alkalmazására van szükség. Felszólítjuk az érintetteket

 • a terrorizmust és a szélsõségességet népszerûsítõ internetes tartalmak észlelését és eltávolítását célzó intézkedések bevezetésére a tagállami alkotmányokkal összhangban, és ennek érdekében az uniós szintû együttmûködés megerõsítésére többek között a közigazgatási szervek és a magánszektor között, illetve az Europollal a gyanús internetes tartalom online bejelentésére, szakértõi elemzésére és adott esetben eltávolítására szolgáló kapacitás kiépítése érdekében;
 • olyan kommunikációs stratégiák kidolgozására, melyek többek között a vallási és egyéb közösségek közötti párbeszéd erõsítése révén a toleranciát, a megkülönböztetésmentességet, az alapvetõ szabadságokat és a szolidaritást népszerûsítik Unió-szerte, továbbá olyan ellenpropaganda kidolgozására, mely az áldozatokat is megszólaltatva a terrorista ideológia ellen hat;
 • az oktatást, a szakképzést és a munkalehetõségeket, továbbá a társadalmi integrációt és az igazságszolgáltatás keretében alkalmazott rehabilitációt érintõ, a radikalizálódásban szerepet játszó tényezõk kezelését szolgáló - a börtönökre is kiterjedõ - kezdeményezések kidolgozására.

3. Együttmûködés nemzetközi partnereinkkel

A terroristaveszély elleni küzdelemhez az Unió külkapcsolatait is fel kell használnunk. Ez a veszély egyre súlyosabb méreteket ölt az EU egyes szomszédos térségeiben, nevezetesen Szíriában és Líbiában. Ezért

 • megközelítésünket stratégiai szempontból újragondolva kezelnünk kell a válságokat és konfliktusokat, különösen déli szomszédságunkban;
 • szorosabban együtt kell mûködnünk a harmadik országokkal a biztonsági kérdésekben és a terrorizmus elleni küzdelem terén, különösen a közel-keleti, az észak-afrikai és a Száhil övi országokkal, de a Nyugat-Balkánnal is, többek között a partnerekkel együtt megvalósítandó új kapacitásépítõ projektek (például a határellenõrzés terén) és célzottabb uniós támogatás révén;
 • tartós és koordinált nemzetközi együttmûködést kell folytatnunk az ENSZ-szel és a terrorizmus elleni küzdelem világfórumával, illetve a releváns regionális kezdeményezések keretében;
 • az alapvetõ szabadságok közös elõmozdítása érdekében párbeszédet kell folytatnunk kultúrák és civilizációk között.

Az elmúlt hetekben a Tanács fokozta tevékenységét a terrorizmus elleni küzdelem terén. Ezt a munkát az Európai Unió lankadatlanul folytatni fogja, a fõképviselõ, a terrorizmus elleni küzdelem uniós koordinátora és a tagállamok teljes mértékû bevonásával. A Bizottság áprilisban javaslatot fog benyújtani egy átfogó európai biztonsági menetrendrõl. A Tanács az Európai Tanács júniusi üléséig beszámol majd ezeknek az iránymutatásoknak a részletes végrehajtásáról.

 

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius