Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK

Grotius könyvtár

ERASMUS & Co. - Bevezetés a hallgatói és oktatói mobilitás világába
A Grotius könyvtár kilencedik nyomtatott száma

Milyen körülmények között indult 1987-ben az Erasmus-program? Évente átlagosan hány hallgató és oktató vesz részt nemzetközi mobilitásban? Jellemzően mit tartanak a külföldi tartózkodásuk legnagyobb hasznának a hazatér? Erasmus-hallgatók? Milyen konkrét mobilitási lehetőségek állnak a magyar hallgatók és oktatók rendelkezésére? Mi minden szükséges egy sikeres pályázathoz? Hogyan lehet egy-egy külföldi utat úgy előkészíteni, hogy az a lehető legkevesebb többletkiadással járjon?

Vágó Péter munkája a hallgatói és oktatói mobilitás különböző elméleti és gyakorlati kérdései iránt érdeklődők számára készült.

A kiadvány letölthető elektronikus formában a Grotius e-könyvtár sorozatban is »

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought
A Grotius könyvtár nyolcadik nyomtatott száma

This book contains studies on political Islam and Islamic political thought from the viewpoint of the history of ideas and the relevance of these ideas to contemporary political discourse. The contributions to the present volume are the outcome of research carried out by a team of scholars at the Institute for International Studies, Corvinus University of Budapest. The majority of the papers is a selection from studies written during the two phases of strategic research “Our Age and Islam” jointly sponsored by the Hungarian Academy of Sciences and the Office of the Prime Minister between 2006 and 2008.

Európa és a világ
A Grotius könyvtár hetedik nyomtatott száma

A tanulmánykötet a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolája kereteiben működő Európa Újragondolása Doktori Műhelyben 2009–2010-ben készült tanulmányokat adja közre. A szerzők PhD-hallgatók, akik a műhely kereteiben végzett közös multidiszciplináris – gazdasági, történelmi, politológiai – kutatómunka és a műhelyviták eredményeként színvonalas tanulmányokat írtak Bóka Éva szakmai vezetésével.
A tanulmánykötet Európa (az Európai Unió) és a világ kapcsolatait vizsgálja egyrészt a pénzügyek és az energiaellátás problémáinak a megoldása szempontjából, másrészt az Európai Uniónak a dél-amerikai országokkal, a délkelet-ázsiai országokkal (ASEAN, ASEM) és Indiával való kapcsolatai szempontjából.
A tanulmánykötetet ajánljuk mindazok számára, akik érdeklődnek Európa és a világ kapcsolatai iránt a modernizáció és a globalizáció szempontjából. Ugyanakkor azok számára is fontos forrásul szolgál, akik e témában elmélyült kutatásokat akarnak végezni Európa és a világ újragondolása céljával.
Megvásárolható a szerkesztőségben.

Zsinka László: Az európai történelem eszméje
A Grotius könyvtár hatodik nyomtatott száma

A könyv kérdésfeltevés nem szűken vett histográfiai, tudomány- vagy filozófiatörténeti vizsgálódást jelent, hanem ezek ötvözésére törekszik. Az eszme- és elmélettörténeti vizsgálódást állítja a középpontba, amelynek során az átfogó történelemkoncepcióval rendelkező és az európai történelemkép jellegzetességeit reprezentáló történeti, társadalomtudományi, filozófiai munkák kiválasztásával és elemzésével mutatja be a 19-20. századi európai múltkép sajátos motívumait és alakulásának főbb irányait.
Megvásárolható a szerkesztőségben.

Az iszlám Európában
Az európai iszlám közösségek differenciáltsága

A Grotius könyvtár ötödik nyomtatott száma

Ez a kötet a Magyar Tudományos Akadémia és a Miniszterelnöki Hivatal Korunk és az iszlám című stratégiai kutatásának keretében, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetben, Rostoványi Zsolt vezetésével működő kutatócsoport által készített tanulmányokat adja közre, a kutatás eredményeit összefoglaló sorozat második köteteként.
A kutatás középpontjában az elmúlt időszak és napjaink egyik legaktuálisabb kérdése, az európai iszlám problematikája állt. Ha ugyanis egyáltalán létezik huntingtoni értelemben vett „civilizációs összecsapás” az iszlám és a nyugati civilizáció között, annak elsődleges színtere kétségkívül Európa, ahol az iszlám – eltérően az iszlám világtól – eleve sajátos helyzetben, kisebbségben van. Feltehető a kérdés: beszélhetünk-e az iszlám fő áramlatától (ha van ilyen egyáltalán) különböző „európai iszlám”-ról, vagy csupán az iszlám európai – mind szembetűnőbb – jelenlétéről? Van-e realitása egy, az európai felvilágosodás értékein alapuló „euro-iszlámnak” – amint azt Bassam Tibi feltételezi?
A kötet első része az iszlám nyugat-európai jelenlétéből fakadó általános/elméleti, illetve gyakorlati kérdésekre és problémákra fókuszál, kitérve a fontosabb ütközési pontokra, vitákra (multikulturalizmus vs. integráció, fátyol/kendő-viselet stb.), eltérő értékrendekre és diskurzusokra, hangsúlyozva az európai muszlim közösségek sokszínűségét. A kötet második részében szereplő tanulmányok három nyugat-európai országban (Franciaország, Németország és Nagy-Britannia) és két európai régióban (Közép-Európa és a Balkán) elemzik az iszlám és a muszlim kisebbségek helyzetét.
Megvásárolható a szerkesztőségben.

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció
A Grotius könyvtár negyedik nyomtatott száma

A könyv a modernizáció és a globalizáció jelenségét és kölcsönhatásait vizsgálja történelmi perspektívában (19–21. század) az „Európa és Ázsia” között az állam és a nemzetközi szervezésről kibontakozó vita és párbeszéd fényében.
A könyv célja annak vizsgálata, hogy egyrészt hogyan interpretálták az európai modernitást és a világszerte kibontakozó modernizációt olyan neves európai gondolkodók mint Kant, Tocqueville, Rougemont, Schuman, Monnet és Spinelli. Másrészt, hogy milyen válaszokat adtak az európai modernitásra India, Kína, Japán és Szingapúr gondolkodói. Harmadrészt, hogy hogyan hatott és hat az európai integráció egy ázsiai integráció kibontakozására. Továbbá, hogy az európai, az indiai, a kínai és a japán civilizáció, Szingapúr városállam, továbbá az ázsiai új regionális szövetségek (ASEM, SAARC, ASEAN) között elindult párbeszéd hogyan befolyásolja az európai és a világpolitikát, annak különböző irányzatait, valamint a nemzetközi kapcsolatok és az ENSZ reformját.
Megvásárolható a szerkesztőségben.

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten
A Grotius könyvtár harmadik nyomtatott száma

Ez a kötet a Magyar Tudományos Akadémia és a Miniszterelnöki Hivatal Korunk és az iszlám című stratégiai kutatásának keretében, a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetében, Rostoványi Zsolt vezetésével működő kutatócsoport által készített tanulmányokat adja közre. A könyv az első kötete a kutatás eredményeit összefoglaló sorozatnak.

A kutatás fő alapkérdésem hogy Európa és a Közel-kelet modernkori interakciói hogyan befolyásolták a térség modernizációs perspektíváit. A könyv két részből áll, Az elméleti blokk három tanulmánya (Rostoványi Zsolt, Csicsmann László, Najat Shamil Ali) a közel-keleti modernizációt tágabb összefüggésben vizsgálja. A második rész öt esettanulmányon (Egyiptom, Irak, Irán, Palesztina és Omán) keresztül mutatja be a közel-keleti politikai rendszerek, társadalmak közötti hasonlóságokat és különbségeket.

A teljes könyv letölthető oldalunkról »

Nemzetközi kapcsolatok története 1941-1991
A Grotius könyvtár második nyomtatott száma

Ezt a könyvet elsősorban a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán BA-szinten tanuló diákjainknak szánjuk. Természetesen nagy örömmel vennénk, ha más egyetemeken is használnák a hasonló tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók.

Tartalmát és műfaját tekintve könyvünk valahol félúton jár az egyetemi jegyzet és az egyetemi tankönyv között. Terjedelmét tekintve jóval rövidebb és tömörebb a mai egyetemi tankönyveknél, a régi egyetemi jegyzeteknél viszont hosszabb és részletesebb. A könyv tartalmát tekintve összefoglalja A nemzetközi kapcsolatok története 1941–1991 című kurzus előadásainak és szemináriumainak anyagát; természetesen nem fedi le teljesen azt, inkább összefoglalja a vizsgára való felkészüléshez a legfontosabb ismereteket. Megvásárolható a szerkesztőségben.

Új világrend?
Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

A Grotius könyvtár első nyomtatott száma

2006 decemberében elindult a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi Tanulmányok Intézetének és Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskolájának nemzetközi kapcsolatokkal, külpolitikával foglalkozó tudományos, illetve tudományos ismeretterjesztő online-folyóirata, a Grotius.

A folyóirat elindításakor reméltük és terveztük, hogy időközönként nyomtatott formában, egy-egy könyvbe összegyűjtve is közre adjuk a Grotius virtuális „hasábjain” megjelent, egy témakörhöz tartozó tanulmányokat, vagyis elindítjuk a Grotius Könyvtár könyvsorozatot.

Ez a könyv, e sorozatnak az első kötete »

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius