Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A német–spanyol titkos együttműködési jegyzőkönyv
1937.03.20.

A törvényes spanyol köztársasági kormány ellen 1936. július 18-án kirobbantott lázadást Németország és Olaszország már júliustól támogatta. Az 1936 szeptemberében Londonban megalakult benemavatkozási bizottság (International Committee for the Application of the Agreement regarding Non-Intervention in Spain) lett volna hivatott útját állni a külföldi beavatkozásnak, de feladatának nem tudott eleget tenni.

Németország és Olaszország 1936. november 18-án elismerte Franco Burgosban alakult kormányát. A német és az olasz intervenció ellen küzdõ Spanyolország védelmére 1936 októberében 52 nemzet önkénteseibõl megalakultak a nemzetközi brigádok. A benemavatkozási bizottság 1937. február 16-i határozata megtiltotta külföldi önkéntesek toborzását és kiutazását Spanyolországba, és március 7-tõl a spanyol szárazföldi és tengeri határok mentén nemzetközi ellenõrzési rendszert vezetett be. A benemavatkozási bizottság március 8-án határozott a francia–spanyol határ, a Gibraltár és Spanyolország közötti határ, az afrikai spanyol birtokok határai és Spanyolország tengeri határai ellenõrzési rendszerérõl.

1937. március 20-án Salamancában német–spanyol titkos jegyzõkönyvet írtak alá a kölcsönös támogatásról. Az ezt követõ júliusi titkos jegyzõkönyvek a gazdasági kapcsolatokat szabályozták. Németország többek között jogot kapott Spanyolország, ideértve a marokkói spanyol protektorátus bányakincseinek kiaknázására.

 

 

Jegyzõkönyv

A német kormány és a spanyol nemzeti kormány meggyõzõdve arról, hogy a közöttük fennálló baráti kapcsolatok folyamatos elmélyítése a német és spanyol nép javát szolgálja, és jelentõs tényezõje lesz az európai béke mindkettõjük szívén fekvõ megõrzésének, egyetértésre jutottak abbeli óhajukban, hogy már most meghatározzák kapcsolataik jövõbeni alakulásának alapvonalait, és ebbõl a célból megegyeztek az alábbi pontokban:

1. Mindkét kormány folyamatosan tanácskozni fog azokról az intézkedésekrõl, amelyek a kommunizmus által országaikat fenyegetõ veszély elhárítására szükségesek.

2. Mindkét kormány állandóan kapcsolatban marad egymással, hogy a nemzetközi politikának közös érdekeiket érintõ kérdéseirõl tájékoztassák egymást.

3. A két kormány egyike sem vesz részt olyan harmadik hatalmakkal kötendõ szerzõdésekben vagy egyéb megállapodásokban, amelyek közvetve vagy közvetlenül a másik ország ellen irányulnak.

4. Amennyiben a két ország valamelyikét egy harmadik hatalom megtámadná, a másik ország kormánya mindent elkerül, ami a támadónak elõnyére vagy a megtámadott hátrányára szolgálna.

5. Mindkét kormány egyetért abban az óhajban, hogy az országaik közötti gazdasági kapcsolatokat lehetõség szerint erõsítsék. Megerõsítik szándékukat, hogy a két ország most és a jövõben gazdaságilag minden vonatkozásban kiegészítse és segítse egymást.

6. Ezt a jegyzõkönyvet, amely azonnal hatályba lép, mindkét kormány a továbbiakig titkosan kezeli. Megfelelõ idõpontban politikai, gazdasági és kulturális kapcsolataikat az elõzõekben lefektetett alapelvek értelmében egyenként, különleges szerzõdésekkel fogják szabályozni.

Kelt Salamancában, 1937. március 20-án, német és spanyol nyelven, mindkét szöveg egyenlõ érvényû.

 

Forrás:

Halmosy Dénes: Nemzetközi szerzõdések 1918–1945. A két világháború közötti korszak és a második világháború legfontosabb külpolitikai szerzõdései. Második, átdolgozott és bõvített kiadás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Gondolat Könyvkiadó, 1983, Budapest. 416–420. A dokumentumot újraközreadja N.I.

 

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius