Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
Olaszország hadüzenete Ausztria–Magyarországnak
1915.05.23.

Olaszország az elsõ világháború kitörésekor 1914. augusztus 2-án deklarálta a semlegességét, majd nagy belsõ küzdelem bontakozott ki az országban, hogy fönntartsa-e azt vagy belépjen a háborúba, illetve, hogy melyik háborús koalíció oldalán. Az olasz diplomácia hosszú tárgyalássorozatot kezdett mind az antanttal, mind a hármasszövetséggel. Végül az antant kedvezõbb ajánlata mellett döntött, aláírta a londoni szerzõdést (1915. április 23.), amelyben vállalta, hogy egy hónapon belül belép a háborúba Ausztria–Magyarország ellen. Elõbb felmondta az 1882-ben kötött hármasszövetségi szerzõdést (1915. május 3.), majd 1915. május 23-én jegyzékben jelentette be a Monarchiának a hadüzenetét. A jegyzéket aznap Giuseppe Avarna herceg, a bécsi olasz nagykövet adta át Burián István osztrák–magyar külügyminiszternek a Ballhausplatzon. Éjfélig megakapták az értesítést az olasz csapatok a határ teljes hosszában a hadiállapot beálltáról, a diplomatáktól átvették a szót a katonák és a fegyverek. 

A dokumentum magyar nyelvû szövegének forrása a Magyar Távirati Iroda 1915. május 23-i jelentése. (H.J.)

 

 Bécs, 1915. május 23.

Fennkölt uralkodója, a király Õ felsége parancsának megfelelõen alulírott olasz királyi nagykövetnek van szerencséje az osztrák és magyar külügyminiszter úr Õ Exczellencziájának a következõ közlést átadni:

E hónap 4-én tudtul adattak a cs. és kir. kormánynak azok a súlyos okok, a melyek Olaszország igaz jogában bizakodva, semmisnek és e naptól fogva hatálytalannak jelentette ki Ausztria és Magyarországgal való szövetségi szerzõdését, a melyet a cs. és kir. kormány megsértett és e tekintetben újból visszanyerte teljes cselekvési szabadságát. A királyi kormány, szilárdan eltökélve arra, hogy minden rendelkezésre álló eszközzel gondoskodik az olasz jogok és érdekek védelmérõl, nem vonhatja ki magát ama kötelezettsége alól, hogy nemzeti aspirációi teljesítése céljából minden jelenlegi és jövõbeli fenyegetéssel szemben megtegye azokat az intézkedéseket, a melyeknek megtételére az események késztetik.

Õ felsége kijelenti, hogy holnaptól kezdve Ausztria és Magyarországgal szemben hadiállapotban lévõnek tekinti magát.

Alulírottnak van szerencséje egyidejûleg közölni a külügyminiszter úr Õ Excellenciájával, hogy a római cs. és kir. nagykövetnek még ma rendelkezésre bocsátják az útleveleit és hálás volna Õ Excellenciájának, ha az õ részére is kiadatnának az útlevelek.

Aláírás: Avarna

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius