Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 VITA

ARDAY LAJOS

Vallások, egyházak, konfliktusok az egységesedő Európában

A középkor és a kora újkor Európájában a lojalitás két meghatározó eleme a hűbéri kötelezettség, az uralkodóhoz való hűség és az egyházhoz - Nyugaton a katolikus, Keleten az ortodox-pravoszláv egyházhoz tartozás, a hitelvek gyakorlati alkalmazása volt. E kettő összekapcsolásával vívták a keresztes- és a vallásháborúkat. (Cuius regio, eius religio). A hosszú ideig mintának tekintett, „klasszikus" nemzetállamok, az azokat létrehozó abszolút monarchiák kialakításában jelentős szerepe volt a nemzeti egyházaknak: Franciaországban - véres polgárháborúk után - a katolikusnak, Angliában az anglikánnak, Skandináviában az evangélikusnak, Hollandiában és Skóciában a reformátusnak.

A felvilágosodás, a francia forradalom, a napóleoni háborúk és a német romantika hatására térségünkben, Közép- és Kelet-Európában, a Balkánon meginduló nemzeti újjászületési, nemzetteremtő mozgalmak kapcsolódása vallásokhoz/egyházakhoz jól ismert. Az ukrán/ruszin és a román nemzettudat kialakításában, elterjesztésében meghatározó szerepet játszottak a görögkatolikus/unitus papok értelmiségiek, a modern cseh nemzeti identitás és a „csehszlovákizmus" megteremtésében a protestáns Palacký vezérszerepet játszott, a szlovák irodalmi nyelv normáit három evangélikus értelmiségi fektette le, s a csehszlovák irányzat (államközösség a csehekkel) képviselői is az evangélikusok közül kerültek ki, Kollártól Stefánikon át Dubčekig. Az oszmán-török hódoltság fél évezredében a görögkeleti egyháznak köszönhető a görög, bolgár, szerb, vlach nyelv és a kialakulóban lévő nemzettudat ébrentartása: évszázadokon keresztül a konstantinápolyi patriarchátus volt az egyetlen görög, a pec-ipeki, majd karlócai pedig az egyetlen szerb nemzeti intézmény. Hasonló szerepet játszott a katolikus egyház a lengyel nemzettudat fenntartásában a felosztás másfélszáz éve alatt, eredményesen küzdve az orosz ortodoxia és a porosz protestantizmus beolvasztási törekvései ellen.

Letölthető publikációk:

Arday Lajos: Vallások, egyházak, konfliktusok az egységesedô Európában (vitaindító)145 KBPDF dokumentum2006.12.28.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius