Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
58. szám (2012)E-KÖNYVTÁR

ÖRDÖGH TIBOR

Szerbia és Horvátország politikai rendszerének összehasonlítása

Dolgozatomban Szerbia és Horvátország politikai rendszerének összevetését tûztem ki célul. A vizsgálódás idõszaka a demokratikus rendszer mûködésére korlátozódik, a kétezres évektõl napjainkig. Ennek következtében kimarad elemzésembõl a jugoszláv dezintegrációs folyamatot kísérõ háborúk idõszaka, továbbá az 1990-es évek második felében mûködõ autokratikus rezsimek bemutatása.

Alaphipotézisem, hogy a két posztjugoszláv ország demokratizálódás utáni idõszakában létrehozott intézmények felépítése és eljárási logikája nagymértékben hasonlít; a különbségek kevésbé relevánsak az országok mûködése szempontjából.

A témaválasztásom legfõbb indoka az volt, hogy Szerbiából származom, így az ottani politikai viszonyokat behatóan ismerem, továbbá a szerb–horvát nyelvet magas fokon elsajátítottam, ami hozzájárult a vizsgált országokban a témában írott munkák megismeréséhez és elemzéséhez. Második motivációm, hogy korábbi tanulmányaim során Szerbia politikai intézményrendszerének bemutatásával már foglalkoztam, így szinte magától értetõdõ volt a téma továbbvitele csupán azért is, mert doktori képzésben szintén az egyes posztjugoszláv államok politikai rendszerével foglalkozom. Harmadik ösztönzõm abban mutatkozott meg, hogy olyan témában kívántam kutatást folytatni, amely Magyarországon kevésbé ismert, magyar nyelvû szakirodalma meglehetõsen hiányos, így egy összefoglaló-elemzõ dolgozat a téma iránt érdeklõdõk számára hasznos kiindulópont lehet.

Letölthető publikációk:

Grotius_E-Konyvtar_56.1 MBPDF dokumentum2012.11.19.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius