Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
SZAKMAI ÉLETRAJZ
Bóka Éva

atok: Egyetemi diploma: 1978, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar orosz-történelem szak; egyetemi doktorátus: 1983, Eötvös Loránd Tudományegyetem; Ph.D fokozat: 1997, Eötvös Loránd Tudományegyetem. habilitált egyetemi doktor: 2007, Pécsi Tudományegyetem.

Munkahelyek: 1979-1986: bibliográfus és a Világtörténet folyóirat szerkesztQségi titkára, MTA Történettudományi Intézet; 1986-2006 független kutató és tanár.

Szakmai tevékenység: Folyóirat szerkesztésben való részvétel (Világtörténet); kutatás, tanulmányok és recenziók írása a müncheni Südost - Institut kereteiben a Südost - Forschungen címq folyóirata részére; 1998-2001 kutatás és oktatás az Európai Unió által támogatott PHARE projekt keretében az ELTE Európa Tanulmányok Központjában; 2002-2006 tanítás meghívott elQadóként (ELTE, Corvinus Egyetem, Pécsi Tudományegyetem Interdiszciplináris Doktori Iskola): http://www.eva-boka.name

CURRICULUM VITAE

Éva Bóka: born in 1955, Budapest, Hungary.

Education and degrees: In 1978 MA at Eötvös Loránd University of Budapest; in 1983 doctorate at the Eötvös Loránd University; in 1997 Ph.D at the Eötvös Loránd University.

Employment: 1979-1986: editorial secretary of the quarterly survey Világtörténet (Universal History) of the Institut of Historical Sciences of the Hungarian Academy of Sciences; 1986-2006 independent researcher and teacher.

Professional experiences: Editorial secretary activities (Világtörténet); research and publishing in the framework of the Südost - Institut (Munich); 1998-2001: research and teaching in the framework of the PHARE Project of the European Union at the University of Eötvös Loránd of Budapest; 2002-2006: invited lecturer at different universities (Eötvös Loránd University, Corvinus University of Budapest, Doctoral School of the University of Pécs): http://www.eva-boka.name

Publications:

Books:

 • Az európai egységgondolat fejlQdéstörténete (The history of the idea of European unity), Napvilág Kiadó, Budapest, 2001.
 • Európa és az Oszmán Birodalom a 16-17. században(Az európai egységgondolat politikai eszmetörténetének kezdetei) (Europe and the Ottoman Empire in the 16th and 17th century (The political ideological history of the idea of European unity), L'Harmattan Publisher Budapest - Paris, 2004.

Articles:

 • Charles de Ferriol márki portai követsége, 1699-1703 (The embassy of Charles de Ferriol at the Ottoman court), Történelmi Szemle, 1982. 3. 519-536.
 • Európa és a törökök (Válogatás a török hatalom megdöntésére született 16-17. századi tervekbQl) (Europe and Turks, selected plans to conquer the Ottoman empire in the 16-17th centuries), Világtörténet, 1983. 2. 83-104.
 • Le marquis Charles de Ferriol ambassadeur de France ŕ Constantinople (1699-1703), Acta Historica, 31. 1985. 1-2. 87-112.
 • Charles de Vanel Magyarországról (Charles de Vanel on the Hungarian Kingdom), Történelmi Szemle, Budapest, 1987.
 • Francia vélemények Buda 1686.-i ostromáról (French views on the siege of Buda in 1686). Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve, Salgótarján, 1987.
 • Sobieski és Thököly kapcsolatai Bécs ostroma után (1683 szeptember-december) (The relationship between Sobieski and Thököly after the siege of Vienna), In: Bécs 1683. évi török ostroma és Magyarország (The Ottoman siege of Vienna in 1683 and Hungary), Eds: Benda Kálmán, R. Várkonyi Ágnes, Bóka Éva (technical editor). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988, 188-201.
 • Vue d'ensemble de la situation ŕ Constantinople (Rapport de Pierre de Girardin sur l'Empire Turc en 1686), Südost-Forschungen, 47. 1988. 223-230.
 • La politique étrangčre de Imre Thököly (1678-1685), Südost-Forschungen, 48. 1989. 51-86.
 • Diplomatie ŕ Constantinople et le sičge de Vienne (Ambassade de Gabriel de Guilleragues, 1679-1685), Südost-Forschungen, 51. 1992. 65-104.
 • Crusader Traditions in the Seventeenth Century European Political Thought, Südost-Forschungen, 53. 1994. 39-59.
 • In Search of a Stereotype: "the Turkish Question". Südost-Forschungen, 55. 1996. 1-24.
 • From Toleration to Self-Determination (Three Initiators of Co-operation in Central Europe), East European Politics and Societies, 13. 1999. 3. 435-474.
 • Oszkár Jászi and the Challenge of the Idea of Democratic National State. Ungarn - Jahrbuch, 25. 2001. 97-116.
 • István Bibó on the Democratic European Idea and the Corresponding State Organizational Principles, Ungarn - Jahrbuch, 26. 2002-2003. 164-177.
 • Jászi Oszkár gondolatai Európa egységérQl (The ideas of Oszkár Jászi on the unity of Europe), Európai Szemle, 13. 2002. 1. 43-55.
 • Karl Renner európai föderalizmusa (The European federalism of Karl Renner), Történelmi Szemle, XLIV. 2002. 3-4. 345-368.
 • Eötvös József föderalizmusról, emberi jogokról és önrendelkezésrQl (József Eötvös on federalism, human rights, and self-determination), Múltunk, 2003. 1. 188-207.
 • Út a nemzetekfelettiséghez (Történelmi visszapillantás) (The way to supranationalism (A historical survey), Európai Szemle, 15. 2004. 2. 65-79.
 • Út a nemzetekfelettiséghez (Történelmi visszapillantás) (The way to supranationalism (A historical survey), Research Papers of the University of Pécs, 10. 2004. 7-30. (An extended version of the article published in the Európai Szemle)
 • A föderalista Európa eszméje a háború után (The idea of federalist Europe after the war), Európai Szemle, 15. 2004. 4. 89-102.
 • The Democratic European Idea in Central Europe, 1849-1945. Specimina Nova (A Pécsi Tudományegyetem Történeti Tanszékének Évkönyve), Pécs, 2005. 7-25.
 • Auer Pál európai föderalizmusa (The European federalism of Pál Auer). In: A Kárpát-medencei népek együttélése a 19-20. században. Tudományos konferencia kiadvány. Eds: Egry Gábor and Feitl István. Napvilág, Budapest, 2005. 387-412.
 • Richard N. Coudenhove-Kalergi föderalizmusa (The federalism of Richard N. Coudenhove-Kalergi), Európai Szemle, 16. 2005. 4. 25-36.
 • Európai integráció és a föderalizmus eszméje (European integration and the idea of federalism), Európai Tükör, 11. 2006. 6. 22-38.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius