Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 KOMMENTÁR

HORVÁTH JENŐ

„Guruló dollárok” Budapestről az Olasz Szocialista Pártnak 1949-ben

A hidegháború korszakában mind a két szembenálló fél időről-időre azzal vádolta a másikat, hogy pénzeli az „ellenség” „táborában” működő, az ottani rendszert bíráló, a vele szemben fellépésére kész politikusokat, szervezeteket. Meg-megújultak a „guruló dollárokról/guruló rubelekről” szóló sajtókampányok.  Mind a „támogatók”, mind a „támogatottak” tagadtak és tiltakoztak – a politikai küzdelem szóban forgó eszközét azonban a „Nyugat” is meg a „Kelet” is folytonosan használta.  Ez nemcsak feltételezés. A bizonyítékok, a feltárt történeti dokumentumok mindmáig hiányosak ugyan, mégis megalapozottnak mondható az előbbi állítás.

A jó szakmai hírnévnek örvendő Nuova Storia Contemporanea olasz jelenkor-történeti folyóirat 2010. 4. (július–augusztus) számának Dokumentumok és emlékezések rovatában, Az olasz baloldal a hidegháborúban címmel Federigo Argentieri, a második világháború utáni olasz baloldal történetének, valamint az olasz–magyar kapcsolatok és az 1956-os magyar forradalom történetének jeles kutatója, mintegy harminc oldal terjedelemben fontos „mozaik-kockákat” rakott le a pártok külföldi finanszírozása a hidegháború időszakában témakörben. Közelebbről: rövid, szakmailag kifogástalan bevezetés után közétette (1) Pietro Nenninek, az Olasz Szocialista Párt (OSZP) vezetőjének Rákosi Mátyáshoz írt 1949. június 9-ei keltezésű, francia nyelvű levelét, valamint ennek fotókópiáját és a levél olasz fordítását. A levélben Nenni támogatást kér Rákositól és a Magyar Dolgozók Pártjától (MDP) az OSZP számára, amely nehéz pénzügyi helyzetbe került az 1947. februári pártszakadás, a kormányból való kizárás (1947. május) és az 1948. április választási vereség nyomán, s annak következtében, hogy mindezek után is kitartott az Olasz Kommunista Párt OKP) mellett, s szembefordult Olaszországnak az Egyesült Államok melletti elkötelezésével.  Rákosi a választ kézzel írta föl Nenni levelének lapszélére, (1949. június 30-án), amelynek az volt a lényege, hogy az MDP az olasz politikai szervezeteket csak az OKP-n keresztül támogatja, s OSZP-nek küldendő összeget is így küldi. (2) Az Argentieri által közölt következő dokumentumból (Friss István 1949. szeptember 21-én kelt feljegyzése) megtudjuk, hogy a „tranzakció” Rómában megtörtént. (Argentieri ismét közli a magyar nyelvű feljegyzés fotókópiáját és olasz fordítását. Az olasz kutató a dokumentumok eredeti példányait a Magyar Országos Levéltárban találta.) Az említett dokumentumokból nem derül ki, hogy Friss István hogyan és mennyi pénzt vitt Rómába. További kutatások tárgya lehet az is, hogy mikor, hogyan és mekkora összegekkel támogatta Budapest az OSZP-t.   (3) Az Argentieri által közölt következő dokumentum sokkal terjedelmesebb az előzőknél: ez Palmiro Togliattinak, az OKP vezetőjének beszámolója (1949. november 17.) a Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája (Kominform) Gallyatetőn tartott ülésén (1949. november 16-19.) A dokumentum tematikája széleskörű, de centrumában az olasz kommunisták és szocialisták kapcsolatainak problematikája áll. (4) A következő dokumentum majdnem öt évvel később keletkezett, 1956. november 27-én kelt: Pierre Comin francia szocialista vezető beszámolója pártja külügyi bizottsága számára az olaszországi, azon belül az olasz szocialisták helyzetéről, az OSZP-ben a desztálinizáció és főként az 1956-os magyar forradalom hatására bekövetkezett változásokról.  Ismeretes, hogy Nenni az SZKP XX. kongresszusa után visszaadta a Sztálin-díját, kiállt a magyar forradalom mellett, elítélte a szovjet katonai beavatkozást, felmondta az OKP-val korábban kötött akcióegység-egyezményt.  Más forrásokból tudjuk, hogy ezek után magyar támogatás az OSZP vezetéséhez nem érkezett, a Nennivel szembeforduló frakcióhoz, azonban igen, még közel egy évtizeden át.

Argentieri dokumentumközlését Spencer M. Di Scala rövid reflexiói egészítik ki Az értelmiségiek árulása címmel.

Argentieri dokumentumközlése közvetve figyelmezteti a magyar történészeket, hogy nagy faladatok várnak még rájuk a hidegháború alatti magyar külpolitika történetének feltárásában. A dokumentumközlés a mai olasz belpolitikai helyzetben pedig jelentős adalék a baloldal történetének újragondolásához és útkereséseinek megalapozásához.

(Horváth Jenő)

A Grotius szerkesztősége ez úton is köszönetet mond Federigo Argentierinek és a Nuova Storia Contemporanea szerkesztőségének az újraközlés lehetőségéért.

Letölthető publikációk:

La Sinistra italiana nella Guerra Fredda1.1 MBPDF dokumentum2010.11.09.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius