Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának nyilatkozata a második világháborús rendezést szolgáló dokumentumok érinthetetlenségéről
2007.10.28.

A szlovákiai kormánykoalícióban résztvevő nacionalista erő, a Ján Slota vezette Szlovák Nemzeti Párt (SNS) 2007 augusztusában határozatot-tervezetet terjesztett be a parlamentben a Beneš-dekrétumok és második világháború utáni csehszlovákiai kisebbségekre vonatkozó egyezmények és szerződések érinthetetlenségéről. (Hasonló politikai nyilatkozatot fogadott el a cseh képviselőház 2002. április 24-én: megkérdőjelezhetetlenek, érinthetetlenek és megváltoztathatatlanok azok a jogi és vagyoni viszonyok, amelyek Beneš elnök második világháború után kiadott dekrétumai alapján keletkeztek - szögezte le a cseh politikai nyilatkozat.) Az SNS tervezetét megvitatta a parlament alkotmányügyi és a külügyi bizottsága, a vita alapján jelentősen módosult az eredeti szöveg, az indítvány címe is megváltozott. A preambulum kiegészült azzal a bekezdéssel, amely a szlovák-magyar kapcsolatok javítását kívánja. A határozattervezetet tovább finomították a plenáris vita során, belekerült az a félmondat is, hogy a parlament elítéli a kollektív bűnösség elvét. Slota pártja a szlovák parlamenti pártok erőteljes támogatásával, a Magyar Koalíció Pártja (MKP) ellenében vitte el a szavazásig a határozattervezetet. Az indítvány beterjesztői szerint a határozatra azért van szükség, mert a Magyar Koalíció Pártjának és Magyarország néhány vezetője, továbbá bizonyos szlovákiai és magyarországi csoportok igyekeznek kétségbe vonni a dokumentumok érvényességét.

A javaslat 2007. szeptember 20-án a pozsonyi parlamentben - egy kivételével - a jelenlevő valamennyi szlovák képviselő szavazatával határozattá emelkedett. A Magyar Koalíció Párjá (MKP) parlamenti frakciójának húsz tagja kivétel nélkül nemmel voksolt.

A szlovák parlamenti határozat ellen tiltakozott a magyar köztársasági elnök, a kormányfő és az Országgyűlés elnöke is. Továbbá parlamenti pártok is elítélték a döntést, csakúgy, mint a magyar európai parlamenti képviselők.

A dokumentumot újra közreadja Horváth Jenő, a közlés forrása: Új Szó (Pozsony) 2007. szeptember 21.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának nyilatkozata a második világháborús rendezést szolgáló dokumentumok érinthetetlenségéről

2007. szeptember 20.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa,

  • nem feledve a második világháború áldozatainak sérelmeit, és elítélve a kollektív bqnösség elvét,
  • elutasítva a szlovák és csehszlovák szervek törvényeinek, dekrétumainak, szerzQdéseinek és egyéb háború utáni döntéseinek megkérdQjelezésére és revíziójára irányuló kísérleteket, amelyek a háborút követQ vagyoni és jogi rendezés módosítását jelentenék,
  • tiszteletben tartva a gyQztes és a vesztes államok közötti egyezményeket,
  • figyelembe véve az 1946. február 27-én kelt, a Csehszlovákia és Magyarország közti lakosságcserérQl szóló egyezményt, az 1947. február 10-i, Magyarországgal kötött békeszerzQdést és az 1949. július 25-i Csorba-tói egyezményt,
  • a jó szomszédi kapcsolatok fejlQdését kívánva a Magyar Köztársasággal,
  • az európai uniós integrációs folyamat folytatására törekedve, és a második világháború befejezésével, valamint annak kimenetelével összefüggQ kérdések felvetésének lezárására irányuló szilárd elhatározással

kijelenti, hogy

  1. a háborút követQ rendezés keretébe tartozó alkotmányos, törvényi és politikai döntések elfogadása más európai államokhoz hasonlóan a második világháború és a nácizmus veresége következményeként történt, valamint a potsdami konferencia eredményeibe foglalt nemzetközi jogi elvek alapján,
  2. a Csehszlovák Köztársaság reprezentatív szervei és a Szlovák Nemzeti Tanács háború utáni döntései nem okoznak diszkriminációt, és jelenleg nem képezhetik új jogi viszonyok létrejöttének alapját,
  3. az ezen döntések alapján létrejött jogi és vagyoni viszonyok megkérdQjelezhetetlenek, érinthetetlenek és megváltoztathatatlanok.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius