Hugo Grotius
Biztonságpolitika
Civilizációk
Diplomáciatörténet
Egyetemes történet
Európa
Geopolitika
Magyar külpolitika
Nemzetközi jog
Nemzetközi
  politikaelmélet
Nemzetközi politika
Világgazdaság

Könyvtár
E-könyvtár

Tanulmányok
Közlemények
Dosszié
Vita
Kommentárok
Beszámolók
Krónika
Könyvekről
Lexikon
Dokumentum-tár
Térképek
Mondások

Szerzőink
Legfrissebb

e-mail:
jelszó:

HUGO GROTIUS (Huig de Groot), a modern természetjogi felfogás és a modern politikai irodalom egyik megteremtője, aki a természet-jogon alapuló nemzetközi jog alapjait fektette le. »»

Keresés:
HONLAP SZERKESZTŐSÉG IMPRESSZUM BEKÖSZÖNTŐ LEVÉL NEKÜNK
 DOKUMENTUM
A román békeszerződés
1947.02.10.

Románia a tengelyhatalmak oldalán lépett be a második világháborúba, jelentős haderővel vett részt a nemzeti szocialista Németország csatlósaként a Szovjetunió elleni háborúban, hadat üzent a nyugati szövetséges hatalmaknak is. A Vörös Hadsereg iasi–kisinyovi áttörésekor az ország a katonai öszeomlás előestéjére érkezett. A Mihály király körüli erők államcsinnyel eltávolították a hatalomból Antonescu diktátort (1944. augusztus 23–24.), Románia kiugrott a háborúból. Az új kormány a feltétel nélküli megadás elve alapján aláírta a Moszkvában a fegyverszüneti egyezményt a szövetséges hatalmakkal (1944. szeptember 12.). Románia a kapitulációs okmányban – egyebek mellett – kötelezte magát, hogy szovjet alárendeltségben legalább 12 hadosztállyal részt vesz a Németország és a Magyarország elleni háborúban. Az egyezmény arról is rendelkezett, hogy a felek semmisnek tekintik az 1940. évi bécsi döntést, valamint kilátásba helyezte, hogy Románia visszakapja Erdélyt, vagy annak nagyobbik részén, ha majd ezt a békerendezés megerősíti.

A román békeszerződés előkészítése a fegyverszüneti szerződés figyelembe vételével, és a többi legyőzött ország esetében alkalmazott eljárás szerint történt, a legfontodsabb döntéseket a Külügyminiszterek Tanácsának ülésein hozták. A tervezetek előkészítése a szovjet külügyminisztérium feladata volt. Aszovjet küldöttség 1945. szeptember 12-én terjesztette a Külügyminiszterek Tanácsa elé a békeszerződésre vonatkozó első javasalatát. A román békeszerződés egyeztetett tervezete 1946. július 12-ére készült el, 19-én küldték el Bukarestbe, és a párizsi békekonferencia megnyitásának napján (1946. július 29.) hozták nyilvánosságra. A Luxemburg-patolában rendezett békekonferencián (1946. július 29–október 15.) a 21 győztes állam döntése alapján az román delegáció fődelegátusa a plenáris üléseken (augusztus 10–15.) felszólalhatott, de a küldöttség a konferencia munkájában nem vehetett részt. A konferencián Románia nevében Gheorghe Tătărescukülügyminiszter beszélt. A román békeszerződés tervezetének vitája október közepétől bizottságokban folytatódott, majd a Külügyminiszterek Tanácsa (1946. november 4–december 12.) lezárta a szerződés kidolgozását. 

A Romániával kötött békeszerződés végleges szövege – elveiben, struktúrájában – hasonlít a bolgár, a finn, a magyar és az olasz békeszerződésekhez.

A békeszerződést 1947. február 10-én írták alá Párizsban, ugyanazon a napon, mint a többi békeszerződést.

A szerződés kötelezi Romániát a minden állampolgárra érvényes emberi jogok elismerésére, a fasiszta szervezetek feloszlatására, továbbá a háborús bűnösök kiszolgáltatására a szövetséges hatalmak megbízottainak.

A határokat illetően a békeszerződés Besszarábiára és Észak-Bukovinára vonatkozóan kimondta, hogy az 1940. június 28-ai szovjet–román jegyzékváltás érvényes, vagyis ezek a területek a Szovjetunió részét képezik. Kimondta továbbá, hogy egész Erdély Romániáé, az 1938. január elsejei állapot szerint. Románia elvesztette Dél-Dobrudzsát Bulgária javára, az 1940. szeptember 7-ei craiovai szerződés szerint.

Romániát jóvátétel fizetésére kötelezte a szerződés a Szovjetunió javára; 300 millió USD-ban határozta meg annak összegét, 1944. szeptember 12-től számítva. A Romániában levő német tulajdont a Szovjetunió hadizsákmányként kapta meg.

A román hadsereg létszámát a győztesek 120.000 főben maximálták.

A többi legyőzött országéhoz hasonló, büntető jellegű békeszerződés a ratifikációk után 1947. szeptember 15-én lépett életbe, ezzel megszűnt a romániai Szövetséges Ellenőrző Bizottság, formálisan helyre állt az ország szuverenitása. (A szövetségesek közötti megállapodás alapján a szovjet hadsereg egy része Romániában maradhatott, az Ausztriában levő szovjet erők utánpótlásának biztosítása érdekében.)

 

(A dokumentumot újra közreadja Horváth Jenő)

 

Forrás

Treaty of Peace with Bulgaria (Paris,10 February 1947). Australian Treaty Series 1948 No 2.

http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/treaties/1948/2.html

 

Letölthető publikációk:

Treaty of Peace with Roumania312 KBPDF dokumentum2010.01.18.

GROTIUS KÖNYVTÁR

ERASMUS & Co.

Studies on Political Islam and Islamic Political Thought

Európa és a világ

Az európai történelem eszméje

Az iszlám Európában

Európa és Ázsia. Modernizáció és globalizáció

Iszlám és modernizáció a Közel-Keleten

Nemzetközi
kapcsolatok
története
1941-1991

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban

© 2024 Grotius